Stocks-NVDA-NVIDIA Corporation

NVDA NVIDIA Corporation

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của NVIDIA Corporation increased tính đến 0.22% và có tổng là 26.97B. Thu nhập ròng decreased tính đến 55.21% đến 4.37B. Tài sản ròng decreased tính đến 16.95% đến 22.10B và EPS decreased từ 3.85 đến 1.74.
NVDA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
69.85%
Biên Lợi nhuận Ròng
26.00%
Biên Hoạt động
45.94%
Lợi nhuận trên Đầu tư
19.05%