Stocks-ONL-Orion Office Reit Inc.

ONL Orion Office Reit Inc.

4.91 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Orion Office Reit Inc. increased tính đến 161.03% và có tổng là 208.12M. Thu nhập ròng decreased tính đến 105.36% đến -97.47M. Tài sản ròng decreased tính đến 10.33% đến 975.86M và EPS decreased từ -0.84 đến -1.72.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư