Stocks-ORGN-Origin Materials Inc

ORGN Origin Materials Inc

3.82 -0.12 (-3.05%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Origin Materials Inc decreased tính đến NaN và có tổng là 0.00. Thu nhập ròng increased tính đến 92.71% đến 15.99M. Tài sản ròng increased tính đến 7.07% đến 376.91M và EPS increased từ 0.06 đến 0.11.
ORGN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
N/A
Biên Hoạt động
N/A
Lợi nhuận trên Đầu tư
-151.12%