Stocks-PATH-UiPath Inc.

PATH UiPath Inc.

17.86 -0.30 (-1.63%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của UiPath Inc. increased tính đến 18.64% và có tổng là 1.06B. Thu nhập ròng increased tính đến 37.53% đến -328.35M. Tài sản ròng decreased tính đến 0.09% đến 1.92B và EPS increased từ -1.16 đến -0.60.
PATH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
83.86%
Biên Lợi nhuận Ròng
-87.21%
Biên Hoạt động
-19.34%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.79%