Stocks-PBA-Pembina Pipeline Corp

PBA Pembina Pipeline Corp

30.96 0.10 (0.34%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Pembina Pipeline Corp increased tính đến 29.61% và có tổng là 8.92B. Thu nhập ròng increased tính đến 130.37% đến 2.28B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 11.65B và EPS increased từ 1.59 đến 3.94.
PBA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
24.49%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.58%
Biên Hoạt động
21.06%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.44%