Stocks-PBYI-Puma Biotechnology Inc

PBYI Puma Biotechnology Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Puma Biotechnology Inc decreased tính đến 9.92% và có tổng là 228.03M. Thu nhập ròng increased tính đến 100.01% đến 2.00K. Tài sản ròng increased tính đến 983.40% đến 21.61M và EPS increased từ -0.72 đến 0.00.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư