Stocks-PEG-Public Service Enterprise Group Inc

PEG Public Service Enterprise Group Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Public Service Enterprise Group Inc increased tính đến 0.80% và có tổng là 9.80B. Thu nhập ròng increased tính đến 259.10% đến 1.03B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ -1.29 đến 2.06.
PEG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
23.54%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.96%
Biên Hoạt động
23.54%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.31%