Stocks-PGR-Progressive Corp

PGR Progressive Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Progressive Corp increased tính đến 1,615.50% và có tổng là 62.08B. Thu nhập ròng increased tính đến 67,182.76% đến 3.90B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 20.28B và EPS increased từ 0.01 đến 6.58.
PGR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
7.67%
Biên Hoạt động
6.02%
Lợi nhuận trên Đầu tư
16.28%