Stocks-PHIA.NV-Koninklijke Philips N.V.

PHIA.NV Koninklijke Philips N.V.

21.000 -0.130 (-0.62%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Koninklijke Philips N.V. increased tính đến 3.91% và có tổng là 17.83B. Thu nhập ròng decreased tính đến 364.38% đến -1.62B. Tài sản ròng decreased tính đến 6.34% đến 13.56B và EPS decreased từ 3.65 đến -1.82.
PHIA.NV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
41.74%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.57%
Biên Hoạt động
3.79%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.85%