Stocks-PLAY-Dave & Busters Entertainment Inc

PLAY Dave & Busters Entertainment Inc

35.02 1.51 (4.51%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó35.02
Trong Ngày 33.45 - 35.59
Trong 52 Tuần 29.56 - 52.44
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.13M
Lợi nhuận trong 1 năm2.37%
Beta2.1636
Vốn hóa thị trường1.69B
Hệ số P/E13.98
Doanh thu1.74B
EPS2.5048
Cổ tức (Lợi suất)0.62 (1.77%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Movies Or Entertainment
Tổng Giám đốc Điều hành Christopher Daniel Morris
Nhân viên 13,783

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Dave & Busters Entertainment Inc increased tính đến 198.74% và có tổng là 1.30B. Thu nhập ròng increased tính đến 152.49% đến 108.64M. Tài sản ròng increased tính đến 79.77% đến 275.46M và EPS increased từ -4.75 đến 2.21.
PLAY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
20.93%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2.36%
Biên Hoạt động
15.24%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.22%
01/22
04/22
07/22
10/22
Tổng Doanh thu
343.1M
451.1M
468.36M
481.21M
Lợi nhuận Gộp
176.89M
130.71M
240.54M
66.76M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
49.27M
102.41M
60.39M
38.01M
Thu nhập Ròng
25.65M
66.98M
29.09M
1.92M