Stocks-PNC-PNC Financial Services Group Inc

PNC PNC Financial Services Group Inc

131.62 4.27 (3.35%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của PNC Financial Services Group Inc decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 5.61% đến 1.55B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 45.81B và EPS decreased từ 3.78 đến 3.47.
PNC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
24.66%
Biên Hoạt động
31.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.00%