Stocks-PPG-PPG Industries Inc

PPG PPG Industries Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của PPG Industries Inc increased tính đến 3.37% và có tổng là 18.25B. Thu nhập ròng increased tính đến 23.96% đến 1.31B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 4.32 đến 5.35.
PPG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
37.96%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.42%
Biên Hoạt động
12.45%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.75%