Stocks-PSX-Phillips 66

PSX Phillips 66

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Phillips 66 decreased tính đến 13.35% và có tổng là 147.40B. Thu nhập ròng decreased tính đến 36.39% đến 7.24B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 23.27 đến 15.48.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư