Stocks-PUK-Prudential plc-ADR

PUK Prudential plc-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Prudential plc-ADR decreased tính đến 131.02% và có tổng là -8.22B. Thu nhập ròng decreased tính đến 54.52% đến 1.01B. Tài sản ròng decreased tính đến 0.79% đến 17.13B và EPS increased từ -1.55 đến 0.73.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư