Stocks-QIWI-Qiwi Plc-ADR

QIWI Qiwi Plc-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Qiwi Plc-ADR increased tính đến 31.96% và có tổng là 736.53M. Thu nhập ròng decreased tính đến 17.33% đến 196.71M. Tài sản ròng increased tính đến 35.69% đến 793.08M và EPS decreased từ 3.78 đến 3.00.
QIWI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
50.74%
Biên Lợi nhuận Ròng
30.33%
Biên Hoạt động
22.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
27.66%