Stocks-REE.US-REE Automotive Ltd

REE.US REE Automotive Ltd

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của REE Automotive Ltd decreased tính đến 100.00% và có tổng là 0.00. Thu nhập ròng increased tính đến 78.74% đến -107.42M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 175.41M và EPS decreased từ N/A đến -0.37.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư