Stocks-RF.PA-Eurazeo

RF.PA Eurazeo

66.60 2.10 (3.26%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Eurazeo decreased tính đến 31.12% và có tổng là 2.81B. Thu nhập ròng increased tính đến 753.34% đến 1.89B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -2.24 đến N/A.
RF.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
47.48%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.41%
Biên Hoạt động
27.06%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.54%
06/11
03/12
06/12
12/12
Tổng Doanh thu
1.04B
988.2M
1.14B
1.05B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A
0