Stocks-RF.PA-Eurazeo

RF.PA Eurazeo

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Eurazeo increased tính đến 98.63% và có tổng là 5.59B. Thu nhập ròng decreased tính đến 74.14% đến 489.03M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 9.28B và EPS decreased từ N/A đến 8.15.
RF.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
43.13%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.55%
Biên Hoạt động
20.11%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.91%