Stocks-RTX-Raytheon-Technologies

RTX Raytheon-Technologies

75.50 -0.06 (-0.08%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Raytheon-Technologies increased tính đến 4.17% và có tổng là 67.07B. Thu nhập ròng increased tính đến 28.52% đến 5.33B. Tài sản ròng decreased tính đến 0.65% đến 74.21B và EPS increased từ 2.56 đến 3.50.
RTX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
20.43%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.80%
Biên Hoạt động
8.36%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.33%