Stocks-RUN-Sunrun Inc.

RUN Sunrun Inc.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Sunrun Inc. increased tính đến 44.19% và có tổng là 2.32B. Thu nhập ròng increased tính đến 13.35% đến -849.65M. Tài sản ròng increased tính đến 8.01% đến 8.18B và EPS increased từ -0.39 đến 0.80.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư