Stocks-RYAN-Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

49.19 0.13 (0.26%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Ryan Specialty Group Holdings, Inc. increased tính đến 20.41% và có tổng là 1.73B. Thu nhập ròng increased tính đến 188.28% đến 163.26M. Tài sản ròng increased tính đến 37.50% đến 817.81M và EPS increased từ 0.22 đến 0.52.
RYAN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
5.81%
Biên Hoạt động
20.47%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.51%