Stocks-SAN.MC-Banco Santander SA

SAN.MC Banco Santander SA

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Banco Santander SA decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 13.18% đến 12.18B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.54 đến N/A.
SAN.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
5.18%
Biên Hoạt động
14.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.14%