Stocks-SE-Sea Ltd-ADR

SE Sea Ltd-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Sea Ltd-ADR increased tính đến 25.06% và có tổng là 12.46B. Thu nhập ròng increased tính đến 18.86% đến -1.66B. Tài sản ròng decreased tính đến 21.73% đến 5.81B và EPS increased từ -3.84 đến -2.96.
SE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
46.57%
Biên Lợi nhuận Ròng
-34.51%
Biên Hoạt động
5.35%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-29.94%