Stocks-SEE-Sealed Air Corp

SEE Sealed Air Corp

34.72 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Sealed Air Corp increased tính đến 1.95% và có tổng là 5.64B. Thu nhập ròng increased tính đến 0.02% đến 491.30M. Tài sản ròng increased tính đến 38.36% đến 344.10M và EPS increased từ 3.22 đến 3.33.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư