Stocks-SMWH.L-WH Smith PLC

SMWH.L WH Smith PLC

1447.83 0 (0%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1447.83
Trong Ngày 1436.84 - 1464.30
Trong 52 Tuần 1106.34 - 1718.45
Khối lượng Trung bình (3 tháng)273.45K
Lợi nhuận trong 1 năm2.63%
Beta0.3456
Vốn hóa thị trường1.89B
Hệ số P/E40.28
Doanh thu1.4B
EPS0.3592
Cổ tức (Lợi suất)0.091 (0.63%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Food Retail
Tổng Giám đốc Điều hành Carl David Cowling
Nhân viên 12,477

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/8/2022: Doanh thu của WH Smith PLC increased tính đến 58.01% và có tổng là 1.40B. Thu nhập ròng increased tính đến 166.25% đến 53.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.63 đến N/A.
SMWH.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
11.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.42%
Biên Hoạt động
1.58%
Lợi nhuận trên Đầu tư
20.17%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
1.4B
1.02B
886M
1.4B
Lợi nhuận Gộp
836M
568M
514M
849M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
152M
-53M
-32M
N/A
Thu nhập Ròng
108M
-239M
-80M
53M