Stocks-SNX.US-TD Synnex Corp

SNX.US TD Synnex Corp

91.50 0.31 (0.34%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/11/2022, doanh thu của TD Synnex Corp increased tính đến 5.81% và có tổng là 16.25B. Thu nhập ròng increased tính đến 48.64% đến 221.23M. Tài sản ròng increased tính đến 3.27% đến 8.03B và EPS increased từ 1.55 đến 2.31.
SNX.US- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
5.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.50%
Biên Hoạt động
1.98%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.33%