Stocks-SPIE.PA-Spie SA

SPIE.PA Spie SA

28.32 0.56 (2.02%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Spie SA increased tính đến 16.01% và có tổng là 8.11B. Thu nhập ròng decreased tính đến 9.63% đến 154.00M. Tài sản ròng increased tính đến 12.66% đến 1.90B và EPS decreased từ 1.05 đến N/A.
SPIE.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
4.23%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.96%
Biên Hoạt động
5.29%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.87%