Stocks-SPWH-Sportsman's Warehouse Holdings Inc

SPWH Sportsman's Warehouse Holdings Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của Sportsman's Warehouse Holdings Inc decreased tính đến 7.08% và có tổng là 1.40B. Thu nhập ròng decreased tính đến 62.65% đến 40.52M. Tài sản ròng decreased tính đến 6.70% đến 293.11M và EPS decreased từ 2.44 đến 1.00.
SPWH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.04%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.67%
Biên Hoạt động
0.14%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.47%