Stocks-SRAD-Sportradar Group AG

SRAD Sportradar Group AG

10.01 -0.08 (-0.79%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Sportradar Group AG increased tính đến 15.69% và có tổng là 767.41M. Thu nhập ròng decreased tính đến 27.05% đến 11.03M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.37% đến 808.37M và EPS decreased từ 0.05 đến 0.04.
SRAD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.48%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.65%
Biên Hoạt động
9.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.20%