Stocks-SRG.MI-Snam Group

SRG.MI Snam Group

4.401 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Snam Group increased tính đến 6.04% và có tổng là 3.50B. Thu nhập ròng decreased tính đến 55.20% đến 672.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 7.52B và EPS decreased từ N/A đến 0.20.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư