Stocks-SRG.MI-Snam Group

SRG.MI Snam Group

4.789 0.040 (0.84%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Snam Group increased tính đến 6.04% và có tổng là 3.50B. Thu nhập ròng decreased tính đến 55.20% đến 672.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 7.52B và EPS decreased từ N/A đến 0.20.
SRG.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.14%
Biên Lợi nhuận Ròng
36.73%
Biên Hoạt động
35.70%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.24%