Stocks-SRG.US-Seritage Growth Properties

SRG.US Seritage Growth Properties

9.25 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Seritage Growth Properties decreased tính đến 8.42% và có tổng là 106.86M. Thu nhập ròng decreased tính đến 208.06% đến -120.10M. Tài sản ròng decreased tính đến 14.47% đến 722.60M và EPS decreased từ -0.78 đến -1.59.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư