Stocks-SVT.L-Severn Trent

SVT.L Severn Trent

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023: Doanh thu của Severn Trent increased tính đến 11.41% và có tổng là 2.17B. Thu nhập ròng increased tính đến 251.61% đến 132.20M. Tài sản ròng decreased tính đến 23.21% đến 970.60M và EPS increased từ -0.35 đến 0.52.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư