Stocks-TATE.L-Tate & Lyle

TATE.L Tate & Lyle

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023: Doanh thu của Tate & Lyle increased tính đến 27.35% và có tổng là 1.75B. Thu nhập ròng increased tính đến 388.46% đến 127.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 26.54% đến 1.19B và EPS decreased từ 0.59 đến 0.46.
TATE.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
10.70%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.31%
Biên Hoạt động
11.65%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.76%