Stocks-TENB-Tenable Holdings Inc

TENB Tenable Holdings Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Tenable Holdings Inc increased tính đến 26.25% và có tổng là 683.19M. Thu nhập ròng decreased tính đến 97.57% đến -92.22M. Tài sản ròng increased tính đến 25.80% đến 270.87M và EPS decreased từ -0.44 đến -0.83.
TENB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
76.62%
Biên Lợi nhuận Ròng
-14.94%
Biên Hoạt động
-6.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-28.14%