Stocks-TEO-Telecom Argentina SA-ADR

TEO Telecom Argentina SA-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Telecom Argentina SA-ADR increased tính đến 24.78% và có tổng là 5.58B. Thu nhập ròng decreased tính đến 1,606.36% đến -1.57B. Tài sản ròng decreased tính đến 14.34% đến 4.59B và EPS decreased từ N/A đến -3.69.
TEO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.22%
Biên Lợi nhuận Ròng
-7.55%
Biên Hoạt động
-4.29%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-6.71%