Stocks-TRIP-TripAdvisor Inc

TRIP TripAdvisor Inc

21.54 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của TripAdvisor Inc increased tính đến 65.41% và có tổng là 1.49B. Thu nhập ròng increased tính đến 113.51% đến 20.00M. Tài sản ròng increased tính đến 9.13% đến 861.00M và EPS increased từ -1.08 đến 0.14.
TRIP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
86.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
-13.71%
Biên Hoạt động
6.28%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-4.29%