Stocks-TSN-Tyson Foods Inc

TSN Tyson Foods Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2023: Doanh thu của Tyson Foods Inc decreased tính đến 0.75% và có tổng là 52.88B. Thu nhập ròng decreased tính đến 119.84% đến -649.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 7.85% đến 18.26B và EPS decreased từ 8.92 đến -1.87.
TSN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
5.24%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.15%
Biên Hoạt động
1.37%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.36%