Stocks-TX-Ternium SA-ADR

TX Ternium SA-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Ternium SA-ADR increased tính đến 3.13% và có tổng là 16.53B. Thu nhập ròng decreased tính đến 51.55% đến 2.11B. Tài sản ròng increased tính đến 12.59% đến 13.78B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư