Stocks-UAA-Under Armour Inc

UAA Under Armour Inc

7.44 0.19 (2.60%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023: Doanh thu của Under Armour Inc increased tính đến 3.87% và có tổng là 5.90B. Thu nhập ròng increased tính đến 7.42% đến 386.77M. Tài sản ròng decreased tính đến 4.34% đến 2.00B và EPS increased từ 0.77 đến 0.84.
UAA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
44.27%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.30%
Biên Hoạt động
3.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.47%