Stocks-UCG.MI-UniCredit Commercial Bank

UCG.MI UniCredit Commercial Bank

28.872 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của UniCredit Commercial Bank decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 47.34% đến 9.53B. Tài sản ròng increased tính đến 1.17% đến 64.24B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư