Stocks-UDMY-Udemy Inc

UDMY Udemy Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Udemy Inc increased tính đến 21.41% và có tổng là 629.10M. Thu nhập ròng decreased tính đến 98.48% đến -153.88M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.82% đến 345.86M và EPS increased từ -1.41 đến -1.09.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư