Stocks-UNH-UnitedHealth

UNH UnitedHealth

499.58 5.95 (1.21%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2023, doanh thu của UnitedHealth increased tính đến 11.05% và có tổng là 91.93B. Thu nhập ròng increased tính đến 17.64% đến 5.77B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 5.03 đến 5.95.
UNH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
5.84%
Biên Hoạt động
8.80%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.23%