CurrenciesUSD/CNHUSDCNH

USDCNH

USD/CNH

6.40513 0.00019 (<0.01%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng CNY Thị trường mở