Stocks-VIPS-Vipshop Holdings Ltd-ADR

VIPS Vipshop Holdings Ltd-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Vipshop Holdings Ltd-ADR decreased tính đến 15.60% và có tổng là 15.32B. Thu nhập ròng increased tính đến 28.82% đến 937.35M. Tài sản ròng decreased tính đến 7.66% đến 4.90B và EPS increased từ 1.05 đến 1.46.
VIPS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.17%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.06%
Biên Hoạt động
6.54%
Lợi nhuận trên Đầu tư
17.32%