Stocks-VPK.NV-Koninklijke Vopak NV

VPK.NV Koninklijke Vopak NV

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Koninklijke Vopak NV increased tính đến 11.33% và có tổng là 1.37B. Thu nhập ròng decreased tính đến 156.66% đến -137.80M. Tài sản ròng decreased tính đến 5.96% đến 3.15B và EPS decreased từ 1.71 đến -1.34.
VPK.NV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.39%
Biên Lợi nhuận Ròng
18.87%
Biên Hoạt động
29.16%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.43%