Stocks-VRSK-Verisk Analytics

VRSK Verisk Analytics

247.78 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Verisk Analytics decreased tính đến 16.73% và có tổng là 2.50B. Thu nhập ròng increased tính đến 56.40% đến 1.04B. Tài sản ròng decreased tính đến 37.81% đến 1.77B và EPS increased từ 4.08 đến 6.00.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư