ETFVanguard Value ETFVTV

VTV

Vanguard Value ETF

126.75 -3.17 (-2.44%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
126.56
B
126.97
Bài viết đã Ghim
Đã chỉnh sửa
eToroInvestment
🎬 𝐀 𝐧𝐞𝐰 𝐞𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐮𝐥𝐥 𝐂𝐥𝐮𝐛 🎬 Join Adam Seessel, value investor and author of "Where the Money Is", for his webinar titled: “𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑫𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒈𝒆,” and learn how to navigate the markets during times of technological... Xem thêm Dịch
Bản tin Thị trường
Hàng đầu