Stocks-VTY.L-Vistry Group PLC

VTY.L Vistry Group PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Vistry Group PLC increased tính đến 15.70% và có tổng là 2.73B. Thu nhập ròng decreased tính đến 19.59% đến 204.35M. Tài sản ròng increased tính đến 35.94% đến 3.25B và EPS decreased từ 1.14 đến 0.86.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư