Stocks-WBA-Walgreens Boots Alliance Inc

WBA Walgreens Boots Alliance Inc

20.51 -0.28 (-1.35%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/8/2023: Doanh thu của Walgreens Boots Alliance Inc increased tính đến 4.81% và có tổng là 139.08B. Thu nhập ròng decreased tính đến 186.79% đến -3.53B. Tài sản ròng decreased tính đến 6.31% đến 28.49B và EPS decreased từ 5.01 đến -3.57.
WBA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.84%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.12%
Biên Hoạt động
1.51%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.32%