Stocks-WIX-Wix.com Ltd

WIX Wix.com Ltd

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Wix.com Ltd increased tính đến 9.29% và có tổng là 1.39B. Thu nhập ròng decreased tính đến 262.48% đến -424.86M. Tài sản ròng decreased tính đến 280.66% đến -263.24M và EPS decreased từ -2.06 đến -7.33.
WIX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
65.96%
Biên Lợi nhuận Ròng
-17.04%
Biên Hoạt động
-3.61%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-31.75%