Stocks-WMB-Williams Companies Inc

WMB Williams Companies Inc

34.64 0.39 (1.13%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Williams Companies Inc increased tính đến 3.18% và có tổng là 10.97B. Thu nhập ròng increased tính đến 35.53% đến 2.12B. Tài sản ròng decreased tính đến 0.40% đến 14.05B và EPS increased từ 1.24 đến 1.67.
WMB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
36.50%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.78%
Biên Hoạt động
30.49%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.69%